KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Föreningens samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte KL 11:00 LÖRDAGEN DEN 4 JUNI 2022. 

PLATS: Dels fysisk plats i Stockholm som meddelas dagarna före mötet DELS via Zoom – länk kommer att skickas ut till samtliga medlemmar några dagar i förväg. 

DAGORDNING

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd samt val av två justeringspersoner
 3. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Styrelsens årsberättelse och kassörens rapport
 5. Revisionsberättelse 
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av årsavgift
 8. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt firmatecknare
 9. Val av revisor och revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. I förväg anmäld punkt om spelhelger
 12. I förväg anmäld punkt om ”Gambafrossa”
 13. Förslag från styrelsen om att INTE fortsätta bekosta Jamulus-servrar — alla som ev fortfarande använder dem bör höra av sig senast under mötet, då beslutet kommer att påverkas av ev upplevt behov.
 14. Mötets avslutande

Underlag såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse skickas ut före och/eller under mötet.

Efter mötets avslutande får vi en informell stund att samtala om t ex SEMF och andra festivaler/kurser av intresse, och om hedersmedlemmen Jan Crafoord som nyligen gått ur tiden.

VÄLKOMNA ALLA, TILL ÅRSMÖTET OCH, OM MÖJLIGT, TILL GEMYTLIGT SPEL EFTERÅT