Gamba-bladet nr. 12 – medlemsblad för alla i VdGF

Hej Kära VdGF medlemmar!

Den 18:e februari gick det ut till alla förhandsinformation om att föreningens årsmöte kommer att hållas i Stockholm 28/4 kl 11:30, med möjlighet att digitalt koppla in grupper och medlemmar i andra orter. Nu är det dags för kallelsen – se nedan. Vi vill även nu be er betala årsavgiften för 2018. Tack till alla som redan betalat även innan ni blev ombedda! I detta blad berättar vi också om att vi tar farväl av en kär hedersmedlem. Man kan vidare läsa bl a lite om senaste spelhelg och om planer inför kommande sådana.

Inbetalning av årsavgiften

Vi tackar i förväg för att ni betalar in  årsavgiften 100 kr till föreningens PG-konto 623 90 77-8. Viktigt att skriva ditt namn i informationsfältet, och kontaktdetaljer (inklusive telefonnummer) om något har ändrats. Är du osäker på i fall du har betalat eller inte kan du höra av dig till kassören Christopher genom att mejla till kassor@vdgf.se, så kan han snabbt kolla av senaste läget och svara. Senare under våren skickar vi ut specifik påminnelse till alla som inte betalat.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Föreningens samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte KL 11:30 LÖRDAGEN DEN 28:e APRIL, med möjlighet till consortspel direkt efteråt.

PLATS: ABF-Huset (sal meddelas senare), Sveavägen 41, 111 83 STOCKHOLM.

Annex som kopplas in per Skype: hos Stefan Holmberg i Liatorp utanför Karlskrona enl tidigare utskick. Tillsammans med Allan Fagerlund ordnar Stefan spelhelg där den 27-29 april. För mer information, mejla gärna till stefan@liatorp.se
Medlemmar välkomnas att närvara på mötet även genom Skype, på Skype-adress: Viola-da-Gamba- Föreningen. För att vara med på Skype kan man välja ett av följande tillvägagångssätt: 

 1. Öppna Skype lite före kl 11:30 och skriva till Viola-da-Gamba- Föreningen ett Skype meddelande om att ni vill bli inkopplade
 2. SMS:a till någon styrelsemedlem strax före 11:30, förslagsvis till Christopher på 0702 975737 eller till Jeanette på 0708 401944, och be att bli inkopplad
 3. Mejla till styrelsen senast kvällen före och be att bli inkopplad.

Vilket man än väljer, bör man veta om man vill bli inkopplad som Skype medlem, eller om man vill att Skype-samtalet ringer upp dig på ett valfritt telefonnummer.

DAGORDNING:

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3. Val av två justeringspersoner
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande
  7. Styrelsens årsberättelse inkl ekonomisk berättelse
  8. Revisorernas årsberättelse
  9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Fastställande av årsavgift
  11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
  12. Val av revisor och revisorssuppleant
  13. Val av valberedning
  14. Frågan om stadgeändring enligt förslag*
  15. Mötets avslutande

Underlag såsom årsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse skickas ut före mötet eller delas ut på plats.

*Vid punkt 14 hanteras följande förslag som utarbetats inom styrelsen.

Vi har för vana att hålla årsmötet ganska sent på våren, och medlemmarna brukar inte ha färdiga förslag till årsmötespunkter så tidigt som före 28:e februari. Därför föreslås ändring enl nedan. 

Nuvarande §4 med grön markering av föreslaget tillägg

Föreningsmöte

Föreningens årsmöte hålls varje år under april, maj eller juni månad.

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och ange den fråga som önskas behandlad.

+ ”Styrelsen skall skicka ut till medlemmarna förtidsmeddelande om årsmötets ungefärliga datum 6 veckor före, med inbjudan att inkomma med förslag inom två veckor.”

Kallelse till föreningsmöte skall vara utsänd i sådan tid att den kan beräknas vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före sammanträdesdagen.

Nuvarande §5 med grön markering av föreslaget tillägg och rosa markering av föreslagen strykning

Stadgeändring och förslag från enskild medlem

Förslag om ändring av dessa stadgar eller annat förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen – senast 28 februari mötesåret  + ”inom tiden som anges i §4”.

Styrelsen verkar onödigt stor för en så liten förening, och vi har inte lyckats få ihop en ordentlig valberedning. Dessutom har ”webbmästare” blivit en allt viktigare roll inom styrelsen. Därför föreslås ett minskat antal ledamöter samt specificering av ”webbmästare” enl nedan.

Nuvarande §8 med grön markering av föreslaget tillägg och rosa markering av föreslagen strykning

Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och – fem + ”tre” ledamöter. Dessutom skall finnas två suppleanter som kallas till styrelsens möten. Alla väljs för ett år. Styrelsen utser inom sig – vice ordförande + ”webbmästare”, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter kommittéer, utskott eller andra organ som behövs för föreningens verksamhet.


Farväl till Hedersmedlem Kerstin Benner

Många läsare kommer nog med oss i styrelsen att sakna Kerstin Benner, som vid 91-års ålder gick ur tiden söndagen 18:e mars ”mycket lugnt och stilla efter ett par dagars sjukdom”. I ett långt liv av bland annat mycket aktivt musicerande ledde Kerstin under många år consortgruppen Hexachord, som fortfarande träffas som studiecirkel varje lördag på ABF-Huset i Stockholm. Medlemmar ur Hexachord kommer att spela en Pavan av John Jenkins vid begravningen den 13:e april.

Vi har tidigare skrivit lite om Kerstin, t ex i samband med hennes 90-årsdag. I ett framtida Gambablad kommer vi att ägna lite mer utrymme åt att uppmärksamma hennes tidiga musikliv.


Spelhelg Trettonhelgen

finns att läsa om på hemsidan startsida (ditplacerad på eget bevåg av webmaster)


Spelhelg i sommar

Styrelsen har börjat diskutera ett riktigt fint förslag om spelhelg med och hos Hanna Thiel i Skåne. Detta kan bli ett ypperligt tillfälle att uppleva förhöjd kvalité på spelhelgen genom Hannas musikaliska och tekniska handledning. Vi tror och hoppas på en helg i augusti för detta, och tänkte diskutera vidare i anslutning till årsmötet, då en del gambister finns samlade. Håll utkik efter mer information om detta så fort vi har kunnat bestämma om detaljer. Under tiden vill vi i styrelsen tacka Hanna för den mycket fina idén!


Självskattning och notförslag inför consortspel

Är du kanske gamba-entusiast som ännu inte haft tillfälle att spela consortmusik tillsammans med andra – det som är gambalivets stora njutning? Vi som redan spelar med andra vet hur accepterande alla gambister brukar vara, och hur generöst de ser till att man vaggas in i samspelsnöjet. Men vi förstår ändå, och minns själva, hur trevande det kan kännas i början.

Till dig som känner igen dig kan vi berätta att styrelsen jobbar med att ta fram lite hjälpmaterial, som kommer så småningom på hemsidan. Styrelsemedlem Daniel Enochsson, som också är medlem i amerikanska gambaföreningen, har fått lov att använda ett färdighets- självskattningsmaterial som de har tagit fram. Styrelsen (speciellt Allan) håller på översätta och bearbeta materialet för användning av oss som spelar här i Sverige. Genom att sätta ihop lite förslag på lämpliga noter till de olika färdighetsnivåerna hoppas vi kunna uppmuntra allt fler att ta steget in i consortspel, och därmed kunna njuta av föreningens olika speltillfällen.

 

Med bästa vårhälsningar från styrelsen genom
ordförande Jeanette