Stadgar för Viola da Gamba-föreningen
Gällande från 2001-05-06

§1
Föreningens ändamål
Att skapa och vidmakthålla ett nätverk för intresserade av instrumentet viola da gamba och musik skriven för instrumentet. Nätverket skall kunna förmedla såväl information som kontakter mellan föreningens medlemmar.

§2
Verksamhet
Föreningen vill göra detta genom bl.a. genom:
Att samla människor med intresse för instrumentet viola da gamba och dess musik
Att till medlemmarna distribuera ett nyhetsbrev
Att främst genom medlemsmatrikeln förmedla kontakter musiker emellan

§3
Medlemmar
Medlem i föreningen är envar fysisk person som vill verka för och stödja föreningens ändamål och som avlagt av årsmötet fastställd årsavgift. Medlemsavgiften gäller kalenderår.
Juridiska personer kan erhålla den information som föreningen tillhandahåller sina medlemmar mot erläggande av en avgift som är lika stor som medlemsavgiften.

§4
Föreningsmöte
Föreningens årsmöte hålls varje år under april eller maj månad. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen så beslutar eller minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär. Sådan begäran skall vara skriftlig och ange den fråga som önskas behandlad. Kallelse till föreningsmöte skall vara utsänd i sådan tid att den kan beräknas vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före sammanträdesdagen. Kallelse skall även tillställas revisor som inte är medlem av föreningen.
Kallelse kan ingå i föreningens nyhetsbrev.
I kallelsen skall anges de frågor som kommer att behandlas vid mötet.
Kallelse till årsmöte skall åtföljas av styrelsens årsberättelse.

Vid årsmöte skall följande frågor behandlas:

  • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  • Val av två justeringspersoner
  • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  • Styrelsens årsberättelse
  • Revisorernas årsberättelse
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • Fastställande av årsavgift
  • Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
  • Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  • Val av valberedning

§5
Förslag om ändring av dessa stadgar eller annat förslag som enskild medlem önskar få behandlat vid årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast 28 februari mötesåret.

§6
Vid föreningsmöte får beslut endast fattas i fråga som upptagits i kallelsen. Alla val sker öppet, därest ingen föreningsmedlem annorlunda begär. Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i det fall som avses i §12. Skulle vid omröstning lika antal röster förekomma, segrar den mening som omfattas av ordföranden, dock skall lotten skilja vid val.

§7
Bokföringsår
Föreningens bokföringsår följer kalenderåret.

§8
Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, sex ledamöter och två suppleanter. Alla väljs på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen tillsätter kommittéer, utskott eller andra organ som behövs för föreningens verksamhet.

§9
Styrelsen åligger att handha föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål och föreningsmötets beslut samt att svara för föreningens ekonomi. Styrelsen avger å föreningens vägnar yttranden och remissvar. Styrelsen skall varje år före den 15 mars till revisorerna överlämna årsberättelse med balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna året samt övriga för revisionen nödvändiga handlingar.

§10
Kallelse till styrelsesammanträden skall vara utsänd i sådan tid att den beräknas vara ledamöterna tillhanda minst en vecka före sammanträdesdagen. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsens mening är den mening som omfattas av minst halva antalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer dock lotten.

§11
Revisorer
Föreningens revisor skall varje år före utgången av mars månad till styrelsen lämna berättelse över verkställd revision.

§12
Stadgeändring, upplösning av föreningen
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen kan endast fattas av ordinarie föreningsstämma och endast om två tredjedelar av de närvarande är ense om beslutet. Beslut om föreningens upplösning skall innehålla föreskrift om användande av föreningens tillgångar på ett sätt som står i överensstämmelse.